قصر فرهاد
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: فیض اله پیری - ۱۳۸٤/٥/۱٠

بهره مناطق کردنشین از عدالت احمدی نژاد
10 مرداد 84
فیض اله پیری: »محمود احمدی نژاد« از میان هفت كاندیدای انتخابات، رییس جمهوری ایران شده است. او با شعار »دولت عدالت« پا به رقابت های انتخاباتی گذاشت و اینك با رئیس جمهور شدن وی، این شعار بر دوش او سنگینی می كند.

فيض اله پيري: »محمود احمدي نژاد« از ميان هفت كانديداي انتخابات، رييس جمهوري ايران شده است. او با شعار »دولت عدالت« پا به رقابت هاي انتخاباتي گذاشت و اينك با رئيس جمهور شدن وي، اين شعار بر دوش او سنگيني مي كند. حاكميت يكدست شده و تماما در اختيار انديشه اي خاص است. مجلس آبادگر با رئيس جمهور آبادگر و همفكر بودن بخشهاي ديگر قدرت، هيچ دليلي براي اجراي نشدن اين شعار باقي نمي گذارد. احمدي نژاد در دوران رقابت انتخاباتي در دانشگاه كردستان بر برقراري عدالت بين تمام شهروندان ايراني تاكيد كرد و صريح تر، از حذف تبعيض بين ساكنان ايران زمين با هر گرايش فكري،‌مذهبي و قومي سخن گفت.
گرچه برخي مخالفان فكري احمدي نژاد بيم آن دارند با افزايش بي سابقه قيمت نفت، عدالت تنها به رنگين شدن موقت سفره هاي مردم ختم شود كه تعبير بخشي از همفكران احمدي نژاد نيز هست، اما بعيد نيست در اثر تحولات منطقه و حتي داخلي، اقليتهاي مذهبي قومي واز جمله كردها واهل سنت در هرم مديريتي سياسي كشور گامي به پيش بروند. سيروان چگونگي تجلي و مصداق يافتن »عدالت« كه تمام اقوام از آن بهره ببرند را بررسي كرده است. مناطق كردنشين و كردها واهل سنت از عدالت احمدي نژاد چه بهره اي مي برند؟ سئوالي است كه پاسخ آن را موافقان و منتقدان احمدي نژاد مي دهند.
اجرا نشدن عدالت، تمايل گريز از مركز را بيشتر مي كند
دكتر »ابراهيم يزدي«‌دبير كل نهضت آزادي ايران و وزير خارجه دولت موقت، عدالت را از نگاه نهج البلاغه، قرار دادن هر چيزي در جايگاه خود تعبير مي كند، كه به گفته وي بنابراين تعريف تنها به حوزه اقتصادي مربوط نمي شود،‌بلكه بايد آزاديهاي سياسي و حقوق اساسي مردم را در حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي هم شامل آن كرد. 
به اعتقاد دكتر يزدي تامين حقوق و آزاديهاي سياسي عين عدالت است و سركوب سياسي ومحروم كردن مردم از اين حقوق ظلم وستم به آنهاست. او با اشاره به اينكه كشور ايران مربوط به 70  ميليون ايراني است كه حقوق آنها خارج از مذهب، قوم و نژاد بايد تامين شود، گفت: تمام آنها از جمله كردها بايد بتوانند به نحوه مقتضي در اداره كشور سهيم شوند. يزدي بر اين باور است كه اگر بي تفاوتي و بي اعتنايي نسبت به حقوق و آزاديهاي اساسي ملت تداوم پيدا كند،‌تمايلات گريز از مركز در اقوام بيشتر مي شود و اين موضع به نفع ملت ايران، اقوام و تماميت ارضي كشور نيست. به گفته وي، به گواه تاريخ تمام اقوام نشان داده اند كه همان اندازه ساير ايراني هاخود را ايراني مي دانند ، آنان نيز خود را ايراني تر مي دانند و مدافع استقلال و تماميت ارضي كشور بوده اند.
عدالت در دولت جديد هنوز تبيين نشده است
»ما شاءاله شمس الواعظين« روزنامه نگار سرشناس اصلاح طلب معتقد است تصميم گيري دولت احمدي نژاد تنها در اختيا راو نيست بلكه به اعتقاد وي نقش هاي اصلي تصميم گيرنده در پشت صحنه هستند. او گفت: ظاهرا از شعار جديد »عدالت« بوي سفره هاي رنگين ناشي از پول نفت و وام ازدواج مي آيد ومحورهاي راهبردي عدالت در حوزه هاي اجتماعي و سياسي هنوز تبيين نشده است. وي عدالت را توزيع امكانات زندگي، ثروت و پستهاي سياسي براي تمام شهروندان اعم از قومي، مذهبي و ديني تفسير مي كند و معتقد است : اگر دولت احمدي نژاد آمار طبقه محروم اجتماعي را كاهش دهد يك گام به دموكراسي كمك كرده واگر به شعار خود عمل نكند،‌علاوه بر اينكه حاميان و منتظران محروم از عدالت كه از وي حمايت كرده اند، براي تحقق مطالبات خود به خشونت روي مي آورند،  بلكه پيروان ديگر اين انديشه برنامه اي براي عرضه به مردم ندارند. او گفت: ايستادن يك طيف فكري جامعه روي گسل فقر و غنا، يك صف بندي حاد اجتماعي را ترسيم مي كندو عدالت آخرين حربه ي اين افراد است كه در صورت اجرا نشدن آن عواقب نگران كننده اي در انتظار جامعه است. او گفت: بااجراي عدالت اجتماعي سرمايه گذاران خارجي احساس امنيت مي كنندو جهانگردان بيشتري كه اشتغالزايي را براي جامعه مي آورند، به ايران سفر مي كنند. او بااين حال تاكيد كرد تا زمان كلي گويي و تشريح نكردن برنامه ها، شعار »عدالت«،معلوم نيست دولت به كجا برسد و نبايد منتظر عدالت قدرت و ثروت، اجتماعي و قومي تا اطلاع ثانوي باشيم.
كردها از شعار عدالت خواهي استقبال مي كنند
»جلال جلالي زاده« عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت و از اعضاي ارشد اصلاح طلبان كرد نيز در خصوص شعار عدالت خواهي رئيس جمهور جديد
 گفت: كردها واهل سنت از شعار عدالت خواهي به شرط اجراي آن استقبال مي كنند چون از بي عدالتي در زمينه هاي اقتصادي، حقوق بشر،‌عدالت اجتماعي و سياسي و بهره از مديريت هاي كشور رنج برده اند، ‌اما مشروط بر اينكه اين شعار رنگ عملي به خود گيرد. او گفت: اگر احمدي نژاد عدالت را در حد شعار باقي بگذارد،‌معلوم است كه اين شعار وي و همفكرانش براي جذب آرا بوده، اما اگر در خصوص ثروت، قدرت و توزيع امكانات آن را عملي كند،‌ موجب از بين رفتن سرخوردگي و ايجاد اميدواري در جامعه مي شود. اين فعال سياسي كرد گفت: عمده شعار كانديداهاي رياست جمهوري جذب كردها و اهل سنت در بدنه مديريت كشور بود بنابراين انتظارات مردم بالا رفته و اگر رئيس جمهور جديد نيز كه در پوشش عدالت خواهي آن را مطرح كرد، به آن عمل كند،‌مي توان سطح مشاركت كردها واهل سنت را در جامعه افزايش داد و بي اعتمادي را از بين برد،در غير اين صورت هيچ ابزار ودليلي براي اعتماد سازي دوباره و تقويت مشاركت و رابطه بين مردم و نظام باقي نمي ماند. استاد دانشگاه تهران گفت: با توجه به تحولات روي داده در منطقه و اسرار مردم مبني بر توجه به مطالبات آنها،‌ عاقلانه ترين راه اين است كه احمدي نژاد بدون تقليد از تفكري خاص و برخلاف رويه گذشته حضور مردم كرد واهل سنت را در مديريت كلان كشور عملي و اميد را در مردم زنده كند.
عدالت، تامين حداقل معيشت نيست
»مصطفي تاج زاده« عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت وشوراي داوري مجاهدين انقلاب نيز معتقد است: عدالت به معناي تامين حداقل معيشت مردم نيست و هر كس اين گونه آن را تفسير كند،‌به عدالت ظلم كرده است. او گفت: نبايد با توجه به يك بخش عدالت، آزادي و دموكراسي قرباني شود، بلكه اگر كساني به دنبال عدالت هستند بايد عدالت را در حوزه هاي قوميتي، سياسي، ‌مذهبي، جنسيتي، آموزشي، اجتماعي و قضايي اجرا كنند. تاج زاده گفت: با اجراي عدالت بايد اين امكان فراهم شود كه مردم در سرنوشت خودشان مشاركت كنند كه در اين صورت بايد از آن استقبال كرد اما به گفته ي او به نظر مي آيدكه شعار عدالت يك بازي جديد است.
تاج زاده در خصوص آينده اين شعار در دولت جديد گفت: اگر نيروي اجتماعي و جامعه مدني منفعل شوند، طبيعتا نمي توان انتظاري براي اجراي چنين شعاري داشت و اين يك حالت بد است، اما اگر مردم نقادانه در صحنه باشد،‌مي توان از اختناق جلوگيري و مطالبه جويي كرد.
سياست مركز پيراموني راهكار گسترش عدالت
»عماد افروغ« رئيس كميسيون فرهنگي مجلس هفتم گفت: محروميت هاي اجتماعي بين مناطق ايران ناشي از سياست مركز پيراموني است كه به صورت استراتژي در زمان رضا خان طرح آن ريخته شد و بايد آن را قطع كرد. او در گفت و گو با سيروان گفت: محروميت اجتماعي بين مناطق ايران براساس هويت كردنشين و ترك نشين نيست، بلكه مناطقي از فارسها و شيعيان نيز در محروميت قرار دارند.
عضو آبادگران مجلس افزود: معضلات نابرابري اجتماعي و اقتصادي به سيستم ديوان سالار حجيم و متمركز اداري برمي گردد كه تنها تهران، شيراز، مشهد و تبريز و چند كلان شهر ديگر در اين سيستم توسعه يافته هستند. او گفت: براي برقراري عدالت اجتماعي و بهره ي تمام مردم ايران از جمله كردها از اين سياست بايد اختيارات بيشتري به استانها داد و روستاها و شهرها براي خودشان تصميم گيري كنند. به گفته ي اين نماينده تهران به دنبال استقرار جمهوري اسلامي، آمار نشان مي دهد كه در برخي انتخابات مناطق محروم و قومي بيشترين مشاركت را از مراكز توسعه يافته داشته اند، بنابراين بايد تمركز زدايي در دستور قرار گيرد و زمينه براي مشاركت سياسي، اجتماعي،‌فرهنگي و اقتصادي تمام مناطق از سرمايه هاي كشور فراهم شود. او گفت: اگر ما بيائيم يك وزير از كرد انتخاب كنيم اين راه حل شايسته اي نيست، شايد يك وزير كرد انتخاب شود اما تغييري در شيوه ي تصميم گيري ايجاد نكند. بايد نگاه فردگرايانه را برداشت و به صورت ساختاري سطح مشاركت را بالا برد. او گفت: من از تفكر عدالت خواهانه دفاع مي كنم. همكاري من با آقاي احمدي نژاد هم بر همين اساس بود واگر برنامه هايشان بر اين اساس و در جهت تمركز زدايي نباشد،‌من از منتقدان جدي وي خواهم بودو و از وي دفاع نخواهم كرد. او تاييد كرد كه كردستان محروم است اما بايد ريشه هاي اين محروميت را يافت و در جهت عدالت اجتماعي حركت كرد.
بومي گرايي در مديريت پروژه اي موفق است
»حشمت فلاحت پيشه« نماينده راستگراي اسلام آباد غرب در مجلس و عضو كميسيون امنيت ملي نيز كه به گفته ي خود انتخابات رياست جمهوري مشي بي طرفي پيش گرفته است، مي گويد: شعار عدالت كه از برنامه هاي محوري رئيس جمهور جديد است بايد در سطح كابينه و در تمام مناطق و ازجمله مناطق محروم كشور پياده شود. نويسنده سابق روزنامه رسالت گفت: كردها معتقدند كه به لحاظ مديريت و اداري در جايگاه شايسته خود قرار نگرفته اند اين يك واقعيت است كه احمدي نژاد بايد به آن توجه كند. سطح مديريتي كردها را ارتقا دهد. فلاحت پيشه توجه به مديران بومي و بومي گرايي در مناطق كردنشين راسياستي موفق دانست ، كه به گفته وي درهر بخشي كه اين سياست مورد توجه قرار گرفته ، آثار مثبتي بر جاي گذاشته است. به اعتقاد اين نماينده كرد ،‌احمدي نژاد هم براساس شعار عدالت و هم به خاطر منطق در سياست بايد در سطوح مديريتي و كابينه به اين موضوع توجه كند، چرا كه نيروهاي كرد فراواني وجود دارند كه بخشهايي از 500 پست مديريتي كلان كشور را مي توانند هدايت كنند واين باعث اعتماد متقابل كردها و حاكميت مي شود. او گفت: استفاده از كردها واقوام ديگر نه بر اساس سهم خواهي از كابينه است بلكه بر اين اساس است كه قوميتي بودن نمي تواند مانع شايسته سالاري براي برعهده گرفتن مديريتها باشد.
اجرا نشدن عدالت بر اعتماد ملي تاثير منفي دارد
»كاظم جلالي« مخبر كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس معتقد است اگر عدالت و و عدالت طلبي در تمام حوزه هاي جدي گرفته نشود، آسيب هاي جدي به اعتماد بين مردم و حاكميت وارد مي شود و تبعات ناگواري بر ساختار كشور بر جاي مي گذارند. او گفت: انتخابات اخير نشان داد كه مردم تشنه ي عدالت هستند و عدالت نياز امروز جامعه است. نماينده شاهرود گفت: عدالت اجتماعي بدون از بين بردن رانت هاي اقتصادي،‌ اطلاعاتي و عملي ميسور نيست. و دولت بايد مجاري بي عدالتي را شناسايي و آنها را از بين ببرد. او گفت: مناطق حاشيه اي كشور فاصله زيادي با مناطق مركزي داردوبايد با اجراي عدالت اين شكاف هارا كمتر كرد. وي همچنين تصدي مديريتها را بخش ديگري از عدالت بر شمرد و گفت: در صورت اجراي اين بخش از عدالت تمام اقوام و مذاهب كشور در اداره سياسي كشور دخيل وانحصار مديريتي از بين مي رود. به گفته وي، اگر شعار عدالت و عدالت طلبي جدي گرفته شود و اراده اي براي تحقق آن وجود داشته باشد، مي توان چشم انداز روشني را براي كشور ترسيم كرد.

فیض اله پیری
ایمیل: feizollahpiri@gmail.com فیس بوک: facebook.com/feizollahpiri
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
دوستان من:
کدهای اضافی کاربر :