سلیمانیه نوردی با چراغ خاموش!

فیض اله پیریبه بهانه انتشار اولین شماره از نشریه "کورده واری" دوستان از من خواسته اند یادداشتی کوتاه بنویسم. ضمن تبریک به دوستان دست اندرکار این نشریه، آرزوی می کنم که همچون نامش بازتاب دهنده واقعیت فرهنگی، جامعه شناختی و مردم شناسی کردها باشد. هرنشریه ای که متولد می شود، حسی لذتبخش به روزنامه نگاری آماتور چون من دست می دهد مگر اینکه آن نشریه از اساس در صفت "زباله مطبوعاتی" متولد شود و یا در طول حیات خود چنین هویتی پیدا کند. طبیعی است که در شماره اول هر نشریه، مناسب و مناسبت این است که از میمینت کار و باید ها و ضرورت ها و برنامه ها سخن گفت، اما در این وجیزه کوتاه از این قاعده عبور کرده و نکته ای را طرح می کنم که چند روزی است ذهن مرا متوجه خود کرده و اگر نبود "کورده واری" این یادداشت نیز متولد نمی شد.

گروهی رسمی از استانداری کردستان و حوزه های مرتبط اخیرا سفری اقتصادی به سلیمانیه داشتند. این سفر که چراغ خاموش و بدون اطلاع رسانی قبلی صورت گرفت، چندان بی سرو صدا بود که خبرهای آن در دنیای رسانه ای امروز با چند روز تاخیر - آن هم به صورت محدود- منتشر شد. قاعده ای مرسوم است که پیش از چنین سفرهایی که نوعی دیپلماسی رسمی در شکل محلی آن به شمار می رود ، بیانیه ای مطبوعاتی منتشر شود و افکار عمومی درجریان برنامه ها و اهداف سفر  قرار گیرد. متاسفانه در این سفر نه تنها از این بیانیه خبری نبود، بلکه روزنامه نگاران و خبرنگاران که براساس عرف و قاعده باید بخشی مهم از مسافران باشند، از همراهی بازماندند. صداوسیما البته  نورچشمی است و از این قاعده استثناء!

گفته می شود که معاون  مهرورز برنامه ریزی استانداری(احتمالا سابق!) مسافران این سفر را تعیین کرده و دیگر تصمیم گیران، تسلیم این اراده و لطایف الحیل مهرورزانه شده و نسبت به آن واکنشی نشان نداده اند. حتی خبرهای ناخوشی از این سفر شایع شد؛ از جمله اینکه برخی سکوت به قیمت عضویت در سفر در برابر این اقدام ناشیانه ترجیح داده اند که امیدواریم تکذیب شود. ماهیت چنین سفرهایی که متاسفانه رفته رفته جنبه تفریحاتی و تشریفاتی پیدا کرده و یا دست کم از آن چنین استنباط می شود، باید برای افکار عمومی روشن و مهمتر اینکه به چرایی عدم همراهی رسانه ها نیز پاسخ داده شود.

در هرصورت اگر برنامه این سفر با اراده مهررزان تنظیم شده باشد، باید تاسف خورد که بعد از دوسال از پیروزی دولت تدبیر و امید هنوز سایه احمدی نژادیسم در کردستان تصمیم گیر و تصمیم ساز است و اگر چنین نیست، باید رفتار رسانه ای تصمیم گیران این سفر را نکوهش کرد و مورد پرسش قرار داد.

سلیمانیه نوردی با چراغ خاموش واقعیتی است که تصمیم گیران سفر به اصطلاح اقتصادی نمی توانند از آن گریزی داشته باشند. با این حال خوشبختانه پلیس رسانه توسط این یادداشت راننده و متولیان سفر را رصد کرد و به آنها نمره منفی می دهد. تکرار چنین سفرهایی با چراغ خاموش و بدون اطلاع  و حضور پلیس رسانه قطعا به سمت و سوی ابطال گواهینامه مدیر سفر منجر می شود!

ماهنامه "کورده واری"/ شماره اول/ اردیبهشت 1394

/ 0 نظر / 36 بازدید